POLITYKA JAKOŚCI

Pojęcie jakości w naszej firmie traktujemy jako ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb Klienta oraz spełnianie w możliwie największym stopniu jego oczekiwań.  Zarząd i pracownicy Kamet Sp. z o.o.  przyjmują za zasadę, że Klienci są najważniejszymi weryfikatorami jakości, a ich opinia o wyrobie jest dla nas decydująca.

Naszymi głównymi celami są:

 • ciągły rozwój i zwiększanie wartości Spółki,
 • dostarczanie wyrobów spełniających wymagania klienta i zgodnych
  z odpowiednimi przepisami prawa,
 • zwiększanie asortymentu produkcji oraz poprawa nowoczesności
  i konkurencyjności naszych wyrobów,

Powyższe cele chcemy osiągnąć poprzez:

 • pozyskiwanie nowych klientów i rozszerzanie rynków zbytu,
 • zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń,
 • współpracę z ośrodkami naukowymi skutkującą doskonaleniem procesów technologicznych,
 • pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje prowadzące do zwiększenia powierzchni produkcyjnej i magazynowej,
 • wprowadzanie do produkcji nowych wyrobów w porozumieniu z klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • kontynuacja współpracy z ośrodkami szkoleniowymi i podnoszenie kwalifikacji pracowników, także w zakresie znajomości języków obcych,
 • doskonalenie procesu produkcyjnego w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania, lepszej gospodarki odpadami i uniknięcia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska,
 • systematyczne śledzenie wskaźników ekonomicznych (kursy walut, inflacja stopy procentowe itp.) co umożliwi szybką reakcję na ich zmiany,
 • utrzymywanie systemu zarządzania jakością i ciągłe doskonalenie jego skuteczności.

Wyznaczone cele osiągniemy, gdy będziemy działać jako zespół, w którym niezbędna jest współpraca i wysiłek wszystkich pracowników.

Wspólne zaangażowanie w stałą poprawę zarządzania oraz szybkie reagowanie na zauważone nieprawidłowości doprowadzi do tego, że nazwa i znak naszej firmy kojarzyć się będą z wysoką jakością i solidnością, oraz poczuciem bezpieczeństwa zatrudnienia i lepszej jakości życia pracowników. Zarząd Kamet Spółka z o.o.  zapewni środki na wdrożenie i realizację Polityki Jakości.