Wsparcie UE

KAMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji zabezpieczeń mienia w oparciu o nanokomponenty wypełniające” w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne

 

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do firmy innowacyjnych rozwiązań procesowych i produktowych. Wdrożenie nowej technologii wytwarzania produktów zabezpieczeń mienia z wykorzystaniem komponentów w postaci nanobetonów.

Krótki opis projektu: W ramach przedmiotowego projektu planowane jest wdrożenie wyników przeprowadzonych badań B+R obejmujących opracowanie nowej receptury wysokowytrzymałego nanobetonu przeznaczonego do wypełniania sejfów, metodę jego produkcji oraz technologię wytwarzania produktów zabezpieczenia mienia z wykorzystaniem uzyskanej mieszanki nanobetonowej a także wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa udoskonalonego produktu powstałego w efekcie ww. technologii tj. produktów zabezpieczenia mienia w klasach odporności na włamanie od I do IV.

Wartość projektu: 12 000 000,00 zł
Dofinansowanie: 7 200 000,00 zł

KAMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.

„Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy KAMET Sp. z o.o.” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz pomocy w bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Całkowita wartość projektu: 324 896,13 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 324 896,13 PLN

KAMET Sp. z o.o.
realizuje projekt pn.
„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji zabezpieczeń mienia w oparciu o nanokomponenty wypełniające”

Cel projektu: Planowane przedsięwzięcie ma na celu dalszy rozwój przedsiębiorstwa, poprzez wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym.

Krótki opis projektu: Celem głównym planowanej inwestycji jest rozwój przedsiębiorstwa KAMET Sp. z o. o. poprzez wzrost innowacyjności. Zamierzenie to zostanie zrealizowane poprzez wdrożenie władnej nowej i niestosowanej dotąd na świecie technologii wytwarzania nowym produktów opartej na know-how zakupiony od jednostki badawczo-rozwojowej w formie usługi badawczej.

Wartość projektu: 73 800,00 PLN
Dofinansowanie: 42 000,00 PLN

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

4. Oś priorytetowa:

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3:

Kredyt technologiczny

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii produkcji mechanicznych zabezpieczeń mienia”

Celem głównym planowanej inwestycji technologicznej jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
KAMET Sp. z o.o. Zamierzenie to zostanie zrealizowane poprzez wdrożenie opracowanej przez jednostkę badawczą nowej, nie stosowanej na świecie dłużej niż 5 lat technologii wytwarzania mechanicznych zabezpieczeń mienia, która umożliwia wytwarzanie znacząco udoskonalonych i nowych wyrobów.

Inwestycja zakłada zakup szeregu nowoczesnych środków trwałych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy i charakteru prowadzonej działalności – co przyczyni się do osiągnięcia powyżej wspomnianego celu głównego.